90 % skladem
93 % doručeno do 6 dnů
Exkluzivita
Zákaznická podpora: +420 724 777 014 (Po-Pá 8:00 - 17:00)
Košík
0
0 Kč
Košík je prázdný. Pojďme to napravit!

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY MARKETINGU

internetového obchodu www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk

 

 

Provozovatel internetového obchodu:

Nábytek ALDO, s.r.o.

sídlem Strojnická 398, 735 62 Český Těšín, Česká republika

IČ: 28572599

DIČ: CZ28572599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32583.

 

 1. Zaškrtnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů před odesláním objednávky potvrzuje kupující, že je srozuměn s podmínkami zpracováním osobních údajů uvedenými v tomto dokumentu, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje. Kupující potvrzuje, že tento jeho souhlas je dobrovolný.

 2. Prodávající je správcem osobních údajů kupujících podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

 3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Osobními údaji zpracovávanými pro marketingové účely dle tohoto dokumentu jsou kontaktní údaje kupujícího (adresa, e-mail a telefonní číslo) a jeho nákupní preference. Účelem zpracování osobních údajů pro marketing je zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, které provozovateli umožní zefektivnit fungování internetového obchodu a které mohou mít pozitivní vliv na kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům včetně pozitivního vlivu na ekonomické výsledky internetového obchodu. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů pro marketing je souhlas kupujícího udělen zaškrtnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 5. Osobní údaje zákazníků zpracovávané dle tohoto dokumentu budou pro účely marketingových aktivit a obchodních sdělení zpracovávány po dobu 48 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím dle Všeobecných obchodních podmínek, pokud nebude souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany kupujícího před uplynutím této doby odvolán.

 6. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

 7. Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 8. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 9. Kupující nemá povinnost souhlasit s podmínkami zpracování osobních údaj pro marketing, aniž by tím byla narušena jeho objednávka a plnění smlouvy.

 10. Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 11. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a listinné podobě.

 12. Kupující zaškrtnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů:
  a) souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany prodávajícího a třetích subjektů, nikoliv však častěji než 1x týdně, a zároveň

  b) prohlašuje, že zasílání informací dle odst. 11. písm. a. tohoto článku nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, neboť kupující se zasílám informací dle odst. 11. písm. a. tohoto článku ve spojení s ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, výslovně souhlasí.

 13. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto dokumentu může kupující kdykoli písemně odvolat na e-mailu: info@nabytek-aldo.cz.

 14. Prodávající vynaloží maximální možné úsilí a přijme vhodná organizační a technická opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby nedošlo k narušení jejich důvěrnosti, integrity, dostupnosti nebo ztrátě.

 15. Veškeré právní vztahy kupujícího a prodávajícího vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím vzniklých v souvislosti se zpracováváním osobních údajů řeší obecné soudy.

 16. Tyto zásady jsou platné a účinné od 17. 5. 2018.

 

V Českém Těšíně dne 17. 5. 2018

 

 

Nábytek ALDO, s.r.o.

zast. Alexandrou Barteckou

jednatelkou společnostiProbíhající soutěže:
Soutěžící a zákazníci svým souhlasem o použití svých osobních údajů na www.nabytek-aldo.cz (dále jen „údaje“) potvrzuje souhlas s jejich zařazením do databáze společnosti Nábytek Aldo, s. r. o., se sídlem Strojnická 398, Český Těšín, PSČ 735 62, Česká republika, IČ: 28572599, jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
V případě soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora, zadavatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá.