0
Infolinka: +420 777 761 549 (po-ne 8:00 - 18:00)
0
0 Kč
Košík je prázdný. Pojďme to napravit!
Doprava zdarma


OBCHODNÍ PODMÍNKY, reklamační řád společnosti Nábytek Aldo s.r.o.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 32583.

EET-Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Homecredit, splátkový systém: všeobecné podmínky splátkového prodeje.

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nábytek ALDO, s.r.o.


1. Úvodní ustanovení


1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nábytek ALDO, s.r.o., (dále jen „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran (prodávajícího a kupujícího) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk je společnost Nábytek ALDO, s.r.o., IČO: 28572599, se sídlem Strojnická 398, Mosty, 735 62 Český Těšín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn.C 32583, zastoupena Alexandrou Barteckou, jednatelkou společnosti.

1.3. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

1.4. Prodávající zajišťuje kupujícím trvalý přístup k těmto VOP (k dispozici vždy na našich stránkách).

 


2. Definice pojmů

* Prodávající = obchodní společnost Nábytek ALDO, s.r.o., IČO: 28572599, se sídlem Strojnická 398, Mosty, 735 62 Český Těšín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn.: C 32583, zastoupena Alexandrou Barteckou, jednatelkou společnosti.

* Kupující = fyzická či právnická osoba vstupující do smluvního vztahu s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk.

* Spotřebitel = každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitelem pro účely těchto VOP jsou konkrétně osoby, které mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírají smlouvu s prodávajícím.

* Kupující, který není spotřebitel = je osoba, která při jednání, uzavírání či plnění smlouvy s prodávajícím jedná v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

* Občanský zákoník = zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon o ochraně spotřebitele = zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

* Internetový obchod = webové rozhraní na webové adrese www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk

* Nebezpečí škody na zboží = nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetím zboží.

 

 

3. Proces uzavření smlouvy


3.1. Internetový obchod obsahuje položky zboží (nábytku) nabízeného prodávajícím k prodeji. Jednotlivá položka obsahuje detailní označení zboží, jeho vlastností a údaj o ceně. Cena zboží je uváděna včetně DPH a zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží. To znamená dopravu, která je zdarma.

3.2. Za návrh na uzavření kupní smlouvy prodávajícího s kupujícím se považuje umístění zboží na webové stránky internetového obchodu kupujícího. Kupující řádně vyplní a prostřednictvím internetového obchodu odešle objednávku, (dále jen „objednávka“).

 

 

3.3. Objednávka obsahuje zejména tyto informace:

* vybraná položka zboží (nábytku); výběr je učiněn kupujícím vložením do Nákupního košíku,

* způsob dopravy zboží a způsob platby zboží,

* kontaktní údaje kupujícího a fakturační adresa.

3.4. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky kupujícího ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

3.5. Prodávající není povinen plnit vlastní požadavek na zboží, který kupující uvede v poznámce „Doplňující informace k objednávce“ objednávky, pokud tento požadavek podstatným způsobem mění objednávku či není ze strany prodávajícího splnitelný.

3.6. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena již odesláním objednávky kupujícího prodávajícímu. Uzavřenou kupní smlouvu (včetně stanovené kupní ceny) lze měnit pouze dohodou prodávajícího s kupujícím.

3.7. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 


4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 a násl. občanského zákoníku


4.1. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů, (dále jen „lhůta pro odstoupení“). Lhůta pro odstoupení běží ode dne převzetí zboží. V případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

4.2. Využije-li spotřebitel svého práva odstoupit od smlouvy, je oprávněn učinit tak následujícími způsoby:

* písemným oznámením o odstoupení učiněném emailem na adresu: bartecka@nabytek-aldo.cznebo reklamace@nabytek-aldo.cz., nebo dopisem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb;

* stáhnutím, vyplněním a odesláním vzorového formuláře pro odstoupení, (dále jen „formulář“), který je dostupný na webových stránkách prodávajícího. V tomto případě je prodávající povinen bez zbytečného odkladu potvrdit jeho přijetí.

4.3. Lhůta pro odstoupení je dodržena, bude-li v jejím průběhu spotřebitelem prodávajícímu oznámení o odstoupení jedním ze způsobů uvedených v předchozím bodu tohoto článku VOP odesláno.

4.4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Prodávající je oprávněn účtovat spotřebiteli náklady, které mu postupem spotřebitele vznikly. Vrácené zboží musí být nepoškozeno, v původních obalech a neslepeno v případě, že nábytek je již smontován. Zboží nesmí být nijakým způsobem poškozené.

4.5. Pro případ odstoupení od smlouvy spotřebitelem prodávající zašle spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení, všechny peněžní prostředky, které prodávající od spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal, a to včetně nákladů na dodání (vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je odlišný od nejlevnějšího způsobu standardního dodání nabízeného prodávajícím).

4.6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není oprávněn vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu bude zboží spotřebitelem předáno anebo prokázáno, že zboží již bylo prodávajícímu odesláno.

4.7. V případě odstoupení nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

4.8. Je-li vrácené zboží spotřebitelem poškozeno porušením jeho povinností, je prodávající oprávněn uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a tento si započíst na vrácenou částku kupní ceny.

4.9. Spotřebitel nemá právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. Jedná se v případě kupní smlouvy dle těchto VOP zejména o případy, kdy zboží bylo upraveno podle specifického přání spotřebitele nebo vyrobeno či upraveno pro jeho osobu, a dále v případě opravy či údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost.

4.10. Právo na odstoupení od smlouvy tedy dle § 1837 občanského zákoníku nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

4.11. Kupující, který není spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit jen v případech stanovených v občanském zákoníku.

4.12. Formulář odstoupení od smlouvy, či doporučený dopis, či mailová zpráva musí být vždy doložená vystavenou fakturou vztahující se k danému nákupu (jako doklad o koupi) dle § 1829 a násl. občanského zákoníku
Odstoupení od smlouvy je možné do 14 dnů rovněž dle občanského zákoníku, nebo bod 4.4

 

 

5. Doprava a výnos nábytku do patra

5.1. Náklady na poštovné i balné na celém území České republiky a Slovenska nese prodávající. Výnos nábytku do patra zdarma u objednávek nad 7 000 Kč, neplatí pro kategorii rustikální nábytek, kde výnos není možný z důvodu dodání v dílech. V tomto případě je kupující si povinen zajistit pomoc.

 


6. Platební podmínky


6.1. Dobírka = cenu za zboží hradí kupující při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (dopravci) nebo na poště.

6.2. Bankovní převod = cenu za zboží hradí kupující po obdržení potvrzení objednávky, ne však dříve, než od prodávajícího obdrží vystavenou fakturu obsahující všechny potřebné identifikátory k zadání platby za zboží (výše kupní ceny, číslo účtu, variabilní symbol). Na žádost kupujícího prodávající vystaví fakturu bez zbytečného odkladu po potvrzení objednávky. Tento způsob úhrady kupní ceny se považuje za zálohovou platbu na kupní cenu.

6.3. Platební karty = platební systém Pay-U, více informací na www.payu.cz

6.4. Hotově (osobní odběr) = cenu za zboží hradí kupující v hotovosti při převzetí zboží v sídle prodávajícího, a to po obdržení potvrzení ze strany prodávajícího, že zboží je již připraveno na skladě k vyzvednutí.

6.5. Na splátky = cena je kupujícím hrazena prostřednictvím multiservisu, v tomto konkrétním případě se společností Home Credit a.s. (všechny potřebné údaje k tomuto způsobu platby naleznete na webových stránkách společnosti Home Credit a.s. http://www.homecredit.cz/vop).

6.6. V případě smlouvy, kde je zboží upraveno podle přání kupujícího (nábytek na zakázku) nebo zhotoveno či upraveno pro jeho osobu, nelze kupní cenu uhradit na dobírku. Platba probíhá způsobem vystavení zálohové faktury a po jejím řádném zaplacení začne zhotovitel nábytek dle specifikace vyrábět.

 


7. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží, zákonná práva z vad


7.1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které se u zboží vyskytnou při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se vada projeví až později.

7.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží v délce trvání 24 měsíců. Po tuto dobu se prodávající kupujícímu zavazuje, že zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová své vlastnosti. Záruční doba počíná běžet od převzetí zboží kupujícím, (dále jen „záruční doba“). Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu na zboží po přechodu nebezpečí škody vnější událost.

7.3. V záruční době je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

* odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, náhradních, nových dílů nebo dodáním chybějícího zboží;

* bezplatné odstranění vady opravou zboží;

* přiměřenou slevu z kupní ceny;

* vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

7.4. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.5. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7.7. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

 


Jakost při převzetí


7.8. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.9. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

7.10. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 až 2117, § 2161 a násl. občanského zákoníku).

7.11. Ustanovení ohledně jakosti při převzetí se neuplatní tehdy, je-li kupujícím podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

 


8. Uplatnění a vyřízení reklamace


8.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží, a to následujícím způsobem:

* písemně (doporučeným dopisem) na adresu sídla prodávajícího: Strojnická 398, Český Těšín Mosty, 73562

* elektronicky na emailovou adresu reklamace@nabytek-aldo.cz, info@nabytek-aldo.cz

* vždy je kupující rovněž oprávněn informovat prodávajícího o zjištěných vadách současně s výše uvedeným i telefonicky na tel. 774 777 735; (dále jen „oznámení o reklamaci zboží“)

8.2. V oznámení o reklamaci zboží kupující uvede vždy své kontaktní údaje, číslo objednávky, číslo faktury nebo dodacího listu, dále výstižný popis zjištěných vad a jejich projevů (zjištěné vady je vždy nutno doložit fotografiemi poškozených částí). Dále kupující uvede svůj požadavek na způsob vyřízení reklamace.

8.3. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil již při oznámení vady (tj. v oznámení o reklamaci zboží), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující vadu věci, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení.

8.4. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.

8.5. Prodávající je povinen rozhodnout do 3 pracovních dnů o reklamaci, případně o tom, že k rozhodnutí je zapotřebí odborného posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení v této lhůtě kupujícímu sdělí.

8.6. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Ve lhůtě 14 dnů od oznámení reklamace je prodávající na žádost kupujícího oprávněn odebrat zboží zpět.

8.7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 


9. Ochrana osobních údajů

9.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.2. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

9.3. Prodávající umožní nákup i bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

 

10. Závěrečná ustanovení


10.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

10.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

10.3. Tyto VOP jsou platné od 1. ledna 2014.

 

 

 

Novinky do schránky
Posíláme pouze 2x měsíčně. Kdykoliv budete chtít, můžete se odhlásit.