Doručení do 5 dnů
90 % skladem
93 % doručeno do 6 dnů
Exkluzivita
Zákaznická podpora: +420 724 777 014 (Po-Pá 8:00 - 17:00)
Košík
0
0 Kč
Košík je prázdný. Pojďme to napravit!


Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetového obchodu www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk

 

 

Provozovatel internetového obchodu:

Nábytek ALDO, s.r.o.

sídlem Strojnická 398, 735 62 Český Těšín, Česká republika

IČ: 28572599

DIČ: CZ28572599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32583.

 

 

Obsah těchto všeobecných obchodních podmínek:

1. Úvodní ustanovení

2. Definice pojmů

3. Proces uzavření smlouvy

4. Právo na odstoupení od smlouvy

5. Doprava nábytku, dodací podmínky

6. Platební podmínky

7. Práva z vadného plnění

8. Uplatnění a vyřízení reklamace

9. Ochrana osobních údajů

10. Evidence tržeb

11. Závěrečná ustanovení

Přílohy 


 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nábytek ALDO, s.r.o. (dále jen jako „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran (prodávajícího a kupujícího) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk je společnost Nábytek ALDO, s.r.o., IČO: 28572599, se sídlem Strojnická 398, Mosty, 735 62 Český Těšín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 32583, zastoupena Alexandrou Barteckou, jednatelkou společnosti.

1.3. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

1.4. Prodávající zajišťuje kupujícím trvalý přístup k těmto VOP (k dispozici vždy na internetových stránkách prodávajícího).

 

 

2. Definice pojmů

 

2.1. Prodávající = obchodní společnost Nábytek ALDO, s.r.o., IČO: 28572599, se sídlem Strojnická 398, Mosty, 735 62 Český Těšín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 32583, zastoupena Alexandrou Barteckou, jednatelkou společnosti.

2.2. Kupující = fyzická či právnická osoba vstupující do smluvního vztahu s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk.

2.3. Spotřebitel = každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitelem pro účely těchto VOP jsou konkrétně osoby, které mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírají smlouvu s prodávajícím.

2.4. Kupující, který není spotřebitel = je osoba, která při jednání, uzavírání či plnění smlouvy s prodávajícím jedná v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.5. Občanský zákoník = zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.6. Zákon o ochraně spotřebitele = zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2.7. Internetový obchod = webové rozhraní na webové adrese www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk.

2.8. Nebezpečí škody na zboží = nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 

3. Proces uzavření smlouvy

 

3.1. Internetový obchod obsahuje položky zboží (nábytku) nabízeného prodávajícím ke koupi. Jednotlivá položka obsahuje detailní označení zboží, popis jeho vlastností, údaj o ceně a údaj o dostupnosti zboží. Cena zboží je uváděna včetně DPH a zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží; to znamená dopravu, která je zdarma, není-li v těchto VOP stanoveno jinak.

3.2. Za návrh na uzavření kupní smlouvy prodávajícího s kupujícím se považuje umístění zboží na webové stránky internetového obchodu prodávajícího. Kupující řádně vyplní a prostřednictvím internetového obchodu odešle objednávku (dále jen jako „objednávka“).

3.3. Objednávka obsahuje zejména tyto informace:

-        vybraná položka zboží (nábytku); výběr je učiněn kupujícím vložením do Nákupního košíku,

-        cena za zboží,

-        způsob dopravy zboží a způsob platby zboží,

-        kontaktní údaje kupujícího a fakturační adresa,

-        potvrzení kupujícího, že měl možnost se s těmito VOP seznámit a že s nimi souhlasí.

3.4. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena již odesláním objednávky kupujícího prodávajícímu. Uzavřenou kupní smlouvu (včetně stanovené kupní ceny) lze zrušit nebo změnit pouze dohodou prodávajícího s kupujícím, není-li v těchto VOP nebo v obecně závazných právních předpisech stanoveno jinak.

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit (tj. stornovat objednávku), bude-li po odeslání objednávky kupujícím zjištěno, že se plnění smlouvy stalo pro prodávajícího nemožným, možným pouze při vynaložení nepřiměřených nákladů nebo zjistí-li prodávající dodatečně informace nasvědčující tomu, že kupující nesplní některou ze svých povinností. Kupující tuto skutečnost bere na vědomí a vyjadřuje s ní souhlas.

3.6. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

3.7. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky kupujícího ve smyslu ust. § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

3.8. Prodávající není povinen plnit vlastní požadavek na zboží, který kupující uvede v poznámce „Doplňující informace k objednávce“ objednávky, pokud tento požadavek podstatným způsobem mění objednávku či není ze strany prodávajícího splnitelný. Kupující tuto skutečnost bere na vědomí a vyjadřuje s ní souhlas.

 

 

4. Právo na odstoupení od smlouvy

 

4.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má kupující v pozici spotřebitele právo bez udání důvodů od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů (dále jen jako „lhůta pro odstoupení“). Lhůta pro odstoupení běží ode dne převzetí zboží. V případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

4.2. Využije-li spotřebitel svého práva odstoupit od smlouvy, je oprávněn učinit tak následujícími způsoby:

-        písemným oznámením o odstoupení učiněném emailem na adresu: info@nabytek-aldo.cz. nebo dopisem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb zaslaným na adresu prodávajícího;

-        stáhnutím, vyplněním a odesláním vzorového formuláře pro odstoupení, (dále jen „formulář“), který je dostupný na webových stránkách prodávajícího (https://www.nabytek-aldo.cz/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-x3230891), resp. který je přílohou těchto VOP. V tomto případě je prodávající povinen bez zbytečného odkladu potvrdit jeho přijetí.

4.3. Lhůta pro odstoupení je dodržena, bude-li v jejím průběhu spotřebitelem prodávajícímu oznámení o odstoupení jedním ze způsobů uvedených v předchozím bodu tohoto článku VOP odesláno.

4.4. V případě odstoupení nese spotřebitel (kupující) náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

4.5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Prodávající je oprávněn účtovat spotřebiteli náklady, které mu postupem spotřebitele vznikly.

4.6. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, a to včetně veškerých návodů, součástí, příslušenství (např. šrouby, matky atd.), nepoškozené, neopotřebené, neznehodnocené, neslepené a je-li to možné, v původních obalech. Za znehodnocení zboží se považují i případy, kdy jsou na zboží provedeny takové nevratné změny, které omezují možnost dalšího obvyklého využití zboží. Za případ omezení možnosti dalšího obvyklého využití zboží se považuje i případ, kdy zboží nebude možné v důsledku jednání zákazníka zařadit do opětovného prodeje za původních cenových aj. podmínek. Kupující rovněž odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat.

4.7. Pro případ odstoupení od smlouvy spotřebitelem prodávající zašle spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které prodávající od spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal (vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je odlišný od nejlevnějšího způsobu standardního dodání nabízeného prodávajícím).

4.8. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu bude zboží spotřebitelem předáno anebo prokázáno, že zboží již bylo prodávajícímu odesláno.

4.9. Využití práva na odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku VOP nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí plnění musí prodávajícímu do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (protože zboží bylo v mezidobí například zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.

4.10. Dle ust. § 1833 občanského zákoníku může prodávající započíst na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, snížení hodnoty vráceného zboží.

4.11. Spotřebitel nemá právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku. Jedná se v případě kupní smlouvy dle těchto VOP zejména o případy, kdy zboží bylo upraveno podle specifického přání spotřebitele nebo vyrobeno či upraveno pro jeho osobu, a dále v případě opravy či údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost.

4.12. Právo na odstoupení od smlouvy dle ust. § 1837 občanského zákoníku dále nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

4.13. Kupující, který není spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit jen v případech stanovených v občanském zákoníku.

4.14. Formulář odstoupení od smlouvy, či doporučený dopis, či mailová zpráva musí být vždy doložená vystavenou fakturou vztahující se k danému nákupu (jako doklad o koupi) dle § 1829 a násl. občanského zákoníku.

 

5. Doprava a výnos nábytku do patra, dodací podmínky

 

5.1. Náklady na dopravu (včetně poštovného a balného) na celém území České republiky a Slovenska nese prodávající, není-li v těchto VOP stanoveno jinak. Výslovně tímto zákazníky upozorňujeme na čl. 5. odst. 5.2., 5.3., 5.4. a 5.6. těchto VOP, ve kterých jsou stanoveny podmínky, při jejichž splnění prodávající dopravu zdarma garantuje.

5.2. Prodávající tímto sděluje, že dopravu zdarma u objednávek pro Českou republiku učiněných na internetovém obchodu www.nabytek-aldo.cz garantuje u objednávek, u kterých bude činit hodnota dodávaného zboží více než 10.000,- Kč. Pokud bude hodnota objednaného zboží nižší, bude účtováno dopravné ve výši podle platného tarifu (aktuální tarify dopravného).

5.3. Prodávající tímto sděluje, že dopravu zdarma u objednávek pro Slovenskou republiku učiněných na internetovém obchodě www.nabytok-aldo.sk garantuje u objednávek, u kterých bude činit hodnota dodávaného zboží více než 416,- EURPokud bude hodnota objednaného zboží nižší, bude účtováno dopravné ve výši podle platného tarifu (aktuální tarify dopravného).

5.4. Jelikož benefit v podobě bezplatné dopravy představuje pro kupujícího finanční úsporu v hodnotě několika stovek až tisíců korun (podle velikosti a typu objednávky), kterou prodávající nabízí svým zákazníkům ve snaze poskytovat jim své služby vstřícným způsobem, bere tímto kupující na vědomí a souhlasí s tím, že mu nárok ne bezplatnou dopravu zboží vznikne v souladu s čl. 5. odst. 5.1. těchto VOP jedině tehdy, jestliže splní své následující povinnosti:

-        Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost k tomu, aby mohl prodávající zboží doručit kupujícímu tak, aby mu u toho nevznikaly žádné neodůvodněné či zbytečné náklady. To mimo jiné znamená, že jakmile prodávající sdělí kupujícímu předpokládaný termín dodání zboží na adresu, kterou kupující sdělil v objednávce, je kupující povinen zajistit, aby bylo možné ve stanoveném termínu doručení zboží a jeho vykládku realizovat. Kupující je povinen po obdržení informace o termínu doručení zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však před okamžikem, v němž začne prodávající zboží nakládat na vozidlo, sdělit, zda s termínem souhlasí či zda žádá o změnu termínu. Nesdělí-li v tomto směru kupující prodávajícímu jakékoliv stanovisko, má se za to, že kupující se sděleným termínem doručení zboží souhlasí. Nepodaří-li se i přesto vykládku zboží ve stanovený termín doručení realizovat z důvodů na straně kupujícího (= marný nájezd) a zboží bude nutné doručit v náhradním termínu, vznikne kupujícímu povinnost nahradit prodávajícímu náklady související s marným nájezdem ve výši 15,- Kč za každý km (počítáno ze sídla prodávajícího do místa doručení a zpět). Pokud kupující odmítne termín pro dodání nábytku již potřetí jako nevyhovující, má prodávají nárok na zrušení objednávky kupujícímu, v případě čtvrtého termínu dodání vzniká prodávajícímu již nárok na zpoplatnění dopravy a to ve výši stanovené v těchto obchodních podmínkách.

-        Kupující je povinen s dostatečným předstihem před doručením zboží vyrozumět prodávajícího o případných složitých podmínkách či překážkách, které by mohly mít vliv na dodání zboží a na související náklady.

5.5. Výnos nábytku do patra u www.nabytek-aldo.cz není zahrnutý v ceně dopravy. Nábytek Vám doručíme před první vchodové dveře.

5.6. Kupující tímto bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že údaj o termínu dodání zboží uvedený u jeho popisu na internetovém obchodu prodávajícího (příp. i v objednávce) není závazný, nýbrž toliko předpokládaný a především z důvodu situace Covid-19 nelze s přesností určit a u výrobců ze zahraničí jako je především Španělsko, Francie a Turecko, dochází ke zpoždění zásilky. Účelem předpokládaného termínu, ne závazného je poskytnout kupujícímu základní informaci o dostupnosti dotyčného zboží a předpokládaném termínu dodání. Reálný termín dodání je zvláště v případě zboží, jež není skladem, ovlivněn třetími subjekty (smluvní dopravci, výrobci). Není-li již v době uzavření kupní smlouvy možné sdělit kupujícímu reálný termín dodání zboží (např. u zboží skladem), vyrozumí prodávající kupujícího o reálném termínu dodání zboží bez zbytečného odkladu poté, co se prodávající tento termín dozví. Opoždění termínu dodání z důvodu celosvětové pandemie není důvodem k dodatečné slevě nábytku, kupující bere souhlasem s obchodními podmínkami na vědomí skutečnost, že u zahraničních výrobců (třetích stran) k tomuto opoždění dochází a nelze nikterak ovlivnit.

 

6. Platební podmínky

 

6.1. V internetovém obchodě prodávajícího lze jako způsob platby zvolit jednu z následujících možností:

a)    Hotově = cenu za zboží hradí kupující při převzetí zboží, a to v závislosti na způsobu doručení který si zvolil:

            – Dobírka – cenu za zboží hradí kupující v hotovosti při převzetí zboží      poštovnímu doručovateli (příp. dopravci) nebo na poště.

            – Osobní odběr – cenu za boží hradí kupující v hotovosti při převzetí zboží         v sídle prodávajícího, a to po obdržení potvrzení ze strany prodávajícího, že         zboží je již připraveno na skladě k vyzvednutí.

b)    Bankovní převod = cenu za zboží hradí kupující po obdržení potvrzení objednávky, ne však dříve, než od prodávajícího obdrží vystavenou zálohovou fakturu obsahující všechny potřebné identifikátory k zadání platby za zboží (výše kupní ceny, číslo účtu, variabilní symbol). Na žádost kupujícího prodávající vystaví fakturu bez zbytečného odkladu po potvrzení objednávky. Tento způsob úhrady kupní ceny se považuje za zálohovou platbu na kupní cenu. Pokud nebude zálohová faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, není prodávající povinen zboží doručit v původně plánovaný termín dodání, ale až po zaplacení zálohové faktury.

c)    Platební karty = cenu za zboží uhradí kupující prostřednictvím platebního systému PayU (více informací na www.payu.cz).

6.2. V případě smlouvy, kde je zboží upraveno podle přání kupujícího (nábytek na zakázku) nebo zhotoveno či upraveno pro jeho osobu, nelze kupní cenu uhradit na dobírku. Platba probíhá způsobem vystavení zálohové faktury a po jejím řádném zaplacení začne prodávající v postavení zhotovitele nábytek dle specifikace vyrábět.

6.3. V případě smlouvy, kdy kupní cena za zboží bude převyšovat částku 30.000,- Kč, nelze kupní cenu uhradit na dobírku. Platba v tomto případě probíhá způsobem vystavení zálohové faktury minimálně ve výši 50% celkové ceny zboží a po jejím řádném zaplacení bude zboží doručeno kupujícímu s tím, že doplatek ceny za zboží bude uhrazen nejpozději při dodání zboží.

6.4. Je-li u zboží nabízeného v internetovém obchodě prodávajícího uvedena ilustrativní fotografie, nejsou vyobrazené doplňky, příslušenství či dekorace jeho součástí, není-li u písemného popisu zboží výslovně uvedeno jinak.

 


7. Práva z vadného plnění

 

7.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-        má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-        se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-        zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-        je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-        vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7. odst. 7.2. těchto VOP se nepoužijí:

-        u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

-        na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

-        při nedodržení návodu k použití či montáži zboží;

-        u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;

-        vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující tato práva:

a)    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b)    na odstranění vady opravou věci;

c)    zasláním zcela nového dílu

d)    odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Reklamace neřešíme způsobem jiným, než je uvedeno a neřešíme rovněž tím, že se na produkt jako celek uplatňuje sleva. Reklamace je vždy řešena zasláním, opravou daného, vadného dílu.

Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy uvedeného v čl. 7. odst. 7.5. těchto VOP.

7.5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit.

7.6. Jeli kupujícím spotřebitel, tak se čl. 7. odst. 7.4. a 7.5. těchto VOP neuplatní a místo toho má kupující práva stanovená v ust. § 2169 občanského zákoníku:

-        Nemá-li věc vlastností stanovené v čl. 7. odst. 7.2. těchto VOP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

-        Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

-        Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.7. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.8. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí; projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.10. Ustanovení ohledně jakosti při převzetí (ust. § 2161 a násl. občanského zákoníku) se neuplatní tehdy, je-li kupujícím podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

7.11. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

7.12. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. 8. Uplatnění a vyřízení reklamace

 

8.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží, a to následujícím způsobem:

-        písemně (doporučeným dopisem) na adresu sídla prodávajícího: Strojnická 398, Český Těšín Mosty, 73562;

-        elektronicky na emailovou adresu reklamace@nabytek-aldo.czinfo@nabytek-aldo.cz;

8.2. V oznámení o reklamaci zboží kupující uvede vždy své kontaktní údaje, číslo objednávky, číslo faktury nebo dodacího listu, dále výstižný popis zjištěných vad a jejich projevů (zjištěné vady je vždy nutno doložit fotografiemi poškozených částí). Dále kupující uvede svůj požadavek na způsob vyřízení reklamace a k reklamaci přiloží kopii dokladu o koupi zboží (fakturu).

8.3. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil již při oznámení vady (tj. v oznámení o reklamaci zboží), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady věci, která se ukáže být neodstranitelná.

8.4. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Je-li reklamace uplatněna elektronicky na emailovou adresu, běží uvedená lhůta od okamžiku potvrzení prodávajícího o doručení reklamace. Pro účely posouzení reklamace či vady zboží může být vyžadováno předání/doručení reklamovaného zboží prodávajícímu, k čemuž by prodávající kupujícího vyzval. Kupující je povinen takové výzvě vyhovět, umožnit prodávajícímu odborné posouzení vady v jeho sídle a reklamované zboží prodávajícímu předat/doručit. O dobu potřebnou k odbornému posouzení vady se prodlužuje doba stanovená k rozhodnutí o reklamaci dle čl. 8. odst. 8.5. těchto VOP.  Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.

8.5. Prodávající je povinen rozhodnout do tří pracovních dnů o reklamaci, případně o tom, že k rozhodnutí je zapotřebí odborného posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení v této lhůtě kupujícímu sdělí.

8.6. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí do třiceti dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

9. Ochrana osobních údajů

 

9.1 Zaškrtnutím souhlasu s VOP před odesláním objednávky potvrzuje kupující, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů uvedenými v tomto článku, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

9.2 Prodávající je správcem osobních údajů kupujících podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

9.3 Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

9.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní údaje, bankovní údaje). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu a pro účely ochrany svých majetkových práv.

9.5 Prodávající pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů (tzv. zpracovatelů), zejména výrobce a dopravce. Zpracovatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a výrobce uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které zpracovatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. Pro účely přímého marketingu může prodávající využívat služeb zpracovatelů se sídlem mimo EU, tudíž může docházet k předávání vybraných osobních údajů do třetích zemí. Ve všech případech však takovéto předávání bude založeno na rozhodnutích o odpovídající ochraně nebo na vhodných zárukách. V současné chvíli jsou osobní údaje do třetí země předávány pouze společnosti The Rocket Science Group, LLC se sídlem v USA, provozující službu Mailchimp. Tato společnost je řádně evidovaná v programu EU-US Privacy Shield (www.privacyshield.gov) s platnou certifikací, tudíž předávání osobních údajů tomuto zpracovateli je obecně povoleno a je založeno na rozhodnutí o odpovídající ochraně ve smyslu čl. 45 nařízení GDPR

9.6 Prodávající ukládá osobní údaje kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

9.7 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

9.8 Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

9.9 Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

9.10 Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout, bere však na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy dle těchto VOP a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit.

9.11 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a listinné podobě.

9.12 Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

9.13 Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Kupující souhlasí s použitím zmíněné technologie.

9.14 Prodávající vynaloží maximální možné úsilí a přijme vhodná organizační a technická opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby nedošlo k narušení jejich důvěrnosti, integrity, dostupnosti nebo ztrátě.

9.15 Prodávající umožní nákup i bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

10. Evidence tržeb

 

10.1. Prodávající tímto v souladu s ust. § 25 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, uvádí následující informační oznámení: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

11. Závěrečná ustanovení

 

11.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

11.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

11.3. Prodávající tímto současně v souladu s čl. 14 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, uvádí následující odkaz na platformu pro řešení sporů on-line:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.4. Tyto VOP jsou platné a účinné od 7. 2. 2022.

 

V Českém Těšíně dne 7. 2. 2022

 

 

Nábytek ALDO, s.r.o.

zast. Alexandrou Barteckou

jednatelkou společnosti

 

Příloha č. 1 – Vzorové odstoupení od kupní smlouvy

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: (jméno a příjmení/obchodní firma)

IČO:

Se sídlem:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč na můj bankovní účet číslo ………….

 

V ………. dne ……….

 

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)

 

Přílohy:

Doklad o koupi

 

Obchodní podmínky platné do 6.2.2022. najdete zde:

https://www.nabytek-aldo.cz/obchodni-podminky-x3230895

 

VOP ke stažení

Předchozí znění Obchodních podmínek platných do 31.1. 2018