Košík je prázdný. Pojďme to napravit!

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetového obchodu www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk

 

 

Provozovatel internetového obchodu:

Nábytek ALDO, s.r.o.

sídlem Strojnická 398, 735 62 Český Těšín, Česká republika

IČ: 28572599

DIČ: CZ28572599

tel.: + 420 724 777 014

e-mail: info@nabytek-aldo.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32583.

 

 

Obsah těchto všeobecných obchodních podmínek:

1. Úvodní ustanovení

2. Definice pojmů

3. Proces uzavření smlouvy

4. Právo na odstoupení od smlouvy

5. Doprava nábytku, dodací podmínky

6. Platební podmínky

7. Práva z vadného plnění

8. Uplatnění a vyřízení reklamace

9. Ochrana osobních údajů

10. Závěrečná ustanovení

Přílohy  

  1.     Úvodní ustanovení

 

1.1.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nábytek ALDO, s.r.o. (dále jen jako „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran (prodávajícího a kupujícího) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.2.     Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk je společnost Nábytek ALDO, s.r.o., IČO: 28572599, se sídlem Strojnická 398, Mosty, 735 62 Český Těšín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 32583, zastoupena Alexandrou Barteckou, jednatelkou společnosti.

1.3.     Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

1.4.     Prodávající zajišťuje kupujícím trvalý přístup k těmto VOP, které jsou k dispozici vždy na internetových stránkách prodávajícího a rovněž přílohou e-mailu potvrzujícího objednávku.

  

  1.     Definice pojmů

 

2.1.     Prodávající = obchodní společnost Nábytek ALDO, s.r.o., IČO: 28572599, se sídlem Strojnická 398, Mosty, 735 62 Český Těšín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 32583, zastoupena Alexandrou Barteckou, jednatelkou společnosti.

2.2.     Kupující = fyzická či právnická osoba vstupující do smluvního vztahu s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk.

2.3.     Spotřebitel = každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitelem pro účely těchto VOP jsou konkrétně osoby, které mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírají smlouvu s prodávajícím.

2.4.     Kupující, který není spotřebitel = je osoba, která při jednání, uzavírání či plnění smlouvy s prodávajícím jedná v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.5.     Občanský zákoník = zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.6.     Zákon o ochraně spotřebitele = zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2.7.     Internetový obchod = webové rozhraní na webové adrese www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk.

2.8.     Nebezpečí škody na zboží = nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

  1.     Proces uzavření smlouvy

 

3.1.     Internetový obchod obsahuje položky zboží (nábytku) nabízeného prodávajícím ke koupi. Jednotlivá položka obsahuje detailní označení zboží, popis jeho vlastností, údaj o ceně a údaj o dostupnosti zboží. Cena zboží je uváděna včetně DPH a zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží; to znamená dopravu, která je zdarma, není-li v těchto VOP stanoveno jinak.

3.2.     Za návrh na uzavření kupní smlouvy prodávajícího s kupujícím se považuje umístění zboží na webové stránky internetového obchodu prodávajícího. Kupující řádně vyplní a prostřednictvím internetového obchodu odešle objednávku (dále jen jako „objednávka“).

3.3.     Objednávka obsahuje zejména tyto informace:

-       vybraná položka zboží (nábytku); výběr je učiněn kupujícím vložením do Nákupního košíku,

-       cena za zboží,

-       způsob dopravy zboží a způsob platby zboží,

-       kontaktní údaje kupujícího a fakturační adresa,

-       potvrzení kupujícího, že měl možnost se s těmito VOP seznámit a že s nimi souhlasí.

3.4.     Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena již odesláním objednávky kupujícího prodávajícímu. Uzavřenou kupní smlouvu (včetně stanovené kupní ceny) lze zrušit nebo změnit pouze dohodou prodávajícího s kupujícím, není-li v těchto VOP nebo v obecně závazných právních předpisech stanoveno jinak.

3.5.     Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit (tj. stornovat objednávku), bude-li po odeslání objednávky kupujícím zjištěno, že se plnění smlouvy stalo pro prodávajícího nemožným, možným pouze při vynaložení nepřiměřených nákladů nebo zjistí-li prodávající dodatečně informace nasvědčující tomu, že kupující nesplní některou ze svých povinností. Kupující tuto skutečnost bere na vědomí a vyjadřuje s ní souhlas.

3.6.     Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

3.7.     Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky kupujícího ve smyslu ust. § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

3.8.     Prodávající není povinen plnit vlastní požadavek na zboží, který kupující uvede v poznámce „Doplňující informace k objednávce“ objednávky, pokud tento požadavek podstatným způsobem mění objednávku či není ze strany prodávajícího splnitelný. Kupující tuto skutečnost bere na vědomí a vyjadřuje s ní souhlas.

  

  1.     Právo na odstoupení od smlouvy

 

4.1.     Byla-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tj. zejména prostřednictvím internetového obchodu) či mimo obchodní prostory prodávajícího, má kupující v pozici spotřebitele právo bez udání důvodů od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím odstoupit ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů (dále jen jako „lhůta pro odstoupení“). Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy běží ode dne převzetí zboží. V případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

4.2.     Využije-li spotřebitel svého práva odstoupit od smlouvy, je oprávněn učinit tak jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Prohlášení spotřebitele musí pro identifikaci kupní smlouvy, od níž spotřebitel odstupuje, obsahovat číslo objednávky (je-li spotřebiteli známo). Spotřebitel může pro odstoupení od kupní smlouvy využít mimo jiné následující způsoby:

-       telefonické oznámení o odstoupení učiněné prostřednictvím tel. č. +420 724 777 014;

-       písemné oznámení o odstoupení učiněném emailem na adresu: info@nabytek-aldo.cz. nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího;

-       stáhnutí, vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení, (dále jen „formulář“), který je dostupný na webových stránkách prodávajícího (https://www.nabytek-aldo.cz/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-x3230891), resp. který je přílohou těchto VOP. V tomto případě je prodávající povinen bez zbytečného odkladu potvrdit jeho přijetí.

4.3.     Pro případ odstoupení od kupní smlouvy tímto prodávající doporučuje spotřebiteli, aby ke svému oznámení o odstoupení přiložil také fotografie zboží pořízené před jeho odeslání zpět prodávajícímu, a to za účelem předejití případných sporů o stavu zboží v době odstoupení od smlouvy (např. pokud by mělo dojít k poškození zboží v průběhu přepravy zpět k prodávajícímu). Fotografie zboží může spotřebitel prodávajícímu zaslat e-mailem na adresu: info@nabytek-aldo.cz.

4.4.     Lhůta pro odstoupení je dodržena, bude-li v jejím průběhu spotřebitelem prodávajícímu oznámení o odstoupení odesláno.

4.5.     V případě odstoupení nese spotřebitel (kupující) přímé náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady na vrácení takového zboží jsou odhadované ve výši 1.000, - Kč.

4.6.     Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Prodávající je oprávněn požadovat po spotřebiteli úhradu ve smyslu ust. § 1832 odst. 2 nebo § 1833 občanského zákoníku.

4.7.     Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, a to včetně veškerých návodů, součástí, příslušenství (např. šrouby, matky atd.), nepoškozené, neopotřebené (nad míru opotřebení ve smyslu věty první tohoto odstavce), neznehodnocené a neslepené. Za znehodnocení zboží se považují i případy, kdy jsou na zboží provedeny takové nevratné změny, které omezují možnost dalšího obvyklého využití zboží. Za případ omezení možnosti dalšího obvyklého využití zboží se považuje i případ, kdy zboží nebude možné v důsledku jednání zákazníka zařadit do opětovného prodeje za původních cenových aj. podmínek.

4.8.     Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající zašle spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od odstoupení, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které prodávající od spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal (vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je odlišný od nejlevnějšího způsobu standardního dodání nabízeného prodávajícím). Podnikatel však není povinen přijaté peněžní prostředky spotřebiteli vrátit dříve, než od spotřebitele obdrží zboží nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.         

4.9.     Využití práva na odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku VOP nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí plnění musí prodávajícímu do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (protože zboží bylo v mezidobí například zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.

4.10. V souladu s ust. § 1833 občanského zákoníku může prodávající na kupní cenu, která má být kupujícímu v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy vrácena, započíst snížení hodnoty vráceného zboží, jakož i nároky prodávajícího ve smyslu ust. § 1832 odst. 2, § 1833 nebo § 1834 občanského zákoníku.

4.11.Spotřebitel nemá právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku. V případě kupní smlouvy dle těchto VOP se jedná zejména o případy, kdy

       a. zboží bylo vyrobeno podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám;

       b. zboží bylo doručeno v zapečetěném obalu a z důvodu ochrany zdraví či z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

4.12.Právo na odstoupení od smlouvy dle ust. § 1837 občanského zákoníku dále nelze uplatnit u smluv

       a. na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním (v případě plnění za úplatu, pokud došlo k plnění na základě předchozího výslovného souhlasu spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení);

       b. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty (v případě plnění za úplatu, pokud došlo k plnění na základě předchozího výslovného souhlasu spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení);

       c. na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího;

       d. o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele;

       e. na dodání zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;

       f. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost (to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby);

       g. o dodávce zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil;

       h. o dodávce novin, časopisů nebo jiných periodik s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;

       i. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času poskytovaných k určitému datu nebo v určitém období;

       j. uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

4.13.Kupující, který není spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit jen v případech stanovených v občanském zákoníku.  1.     Doprava a výnos nábytku do patra, dodací podmínky

 

5.1.     Náklady na dopravu (včetně poštovného a balného) na celém území České republiky a Slovenska nese kupující, není-li v těchto VOP stanoveno jinak. Výslovně tímto zákazníky upozorňujeme na čl. 5. odst. 5.2., 5.3., 5.4. a 5.6. těchto VOP, ve kterých jsou stanoveny podmínky, při jejichž splnění nese náklady na dopravu prodávající.

5.2.     Pro objednávky s místem dodání v rámci České republiky učiněné na internetovém obchodu www.nabytek-aldo.cz , jejichž hodnota dodávaného zboží bude činit více než 5.000,- Kč, je doprava zdarma (náklady na dopravu v tomto případě nese prodávající). Pokud bude hodnota objednaného zboží nižší, bude kupujícímu účtováno dopravné ve výši podle platného tarifu (aktuální tarify dopravného). Prodávající nabízí službu výnosu, dle platného tarifu (aktuální tarify výnosu). Kupující v případě zájmu o službu výnosu takto učiní při zadání objednávky v nákupním košíku.

5.3.     Pro objednávky s místem dodání v rámci Slovenské republiky učiněné na internetovém obchodě www.nabytok-aldo.sk jejichž hodnota dodávaného zboží bude činit více než 333,- EUR, je doprava zdarma (náklady na dopravu v tomto případě nese prodávající). Pokud bude hodnota objednaného zboží nižší, bude účtováno dopravné ve výši podle platného tarifu (aktuální tarify dopravného). Prodávající nabízí službu výnosu, dle platného tarifu (aktuální tarify výnosu). Kupující v případě zájmu o službu výnosu takto učiní při zadání objednávky v nákupním košíku.

5.4.     Jelikož benefit v podobě bezplatné dopravy ve smyslu odst. 5.2. a 5.3. těchto VOP představuje pro kupujícího finanční úsporu v hodnotě několika stovek až tisíců korun (podle velikosti a typu objednávky), kterou prodávající nabízí svým zákazníkům ve snaze poskytovat jim své služby vstřícným způsobem, bere tímto kupující na vědomí a souhlasí s tím, že mu nárok ne bezplatnou dopravu zboží vznikne v souladu s čl. 5. odst. 5.1. těchto VOP jedině tehdy, jestliže splní své následující povinnosti:

-       Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost k tomu, aby mohl prodávající zboží doručit kupujícímu tak, aby mu u toho nevznikaly žádné neodůvodněné či zbytečné náklady. To mimo jiné znamená, že jakmile prodávající sdělí kupujícímu předpokládaný termín dodání zboží na adresu, kterou kupující sdělil v objednávce, je kupující povinen zajistit, aby bylo možné ve stanoveném termínu doručení zboží a jeho vykládku realizovat. Kupující je povinen po obdržení informace o termínu doručení zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však před okamžikem, v němž začne prodávající zboží nakládat na vozidlo, sdělit, zda s termínem souhlasí či zda žádá o změnu termínu. Nesdělí-li v tomto směru kupující prodávajícímu jakékoliv stanovisko, má se za to, že kupující žádá o změnu termínu a doručení zboží tak nebude v původně stanoveném termínu realizováno. Nepodaří-li se vykládku zboží ve stanovený a kupujícím odsouhlasený termín doručení realizovat z důvodů na straně kupujícího (= marný nájezd) a zboží bude nutné doručit v náhradním termínu, vznikne kupujícímu povinnost nahradit prodávajícímu náklady související s marným nájezdem ve výši 15,- Kč za každý km (počítáno ze sídla prodávajícího do místa doručení a zpět). Pokud kupující odmítne termín pro dodání nábytku již potřetí jako nevyhovující, má prodávají nárok na zrušení objednávky kupujícímu, v případě čtvrtého termínu dodání vzniká prodávajícímu již nárok na zpoplatnění dopravy a to ve výši stanovené v těchto obchodních podmínkách.

-       Kupující je povinen s dostatečným předstihem před doručením zboží vyrozumět prodávajícího o případných složitých podmínkách či překážkách, které by mohly mít vliv na dodání zboží a na související náklady.

5.5.     Výnos nábytku do patra u www.nabytek-aldo.cz není zahrnutý v ceně dopravy. Nábytek Vám doručíme před první vchodové dveře v případě, že nebyl objednán výnos v nákupním košíku.

5.6.     Nebylo-li mezi prodávajícím a spotřebitelem ujednáno jinak, je prodávající povinen odevzdat zboží spotřebiteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dnů. Prodávající v této souvislosti upozorňuje spotřebitele, že zboží nabízené prodávajícím na internetovém obchodu www.nabytek-aldo.cz je dodáváno zahraničními dodavateli, což může v ojedinělých případech vést k prodlení s dodáním zboží. Jakmile budou prodávajícímu známy okolnosti vedoucí k prodlení s dodáním zboží, zavazuje se o tomto bezodkladně informovat kupujícího.  

5.7.     Dostane-li se prodávající do prodlení s odevzdáním věci, může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel poskytl. Spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo spotřebitel sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání věci v určitý čas nezbytné.

 

  1.     Platební podmínky

 

6.1.     V internetovém obchodě prodávajícího lze jako způsob platby zvolit jednu z následujících možností:

a. Hotově = cenu za zboží hradí kupující při převzetí zboží, a to v závislosti na způsobu doručení, který si zvolil:

-       Dobírka – cenu za zboží hradí kupující v hotovosti při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (příp. dopravci) nebo na poště.

-       Osobní odběr – cenu za boží hradí kupující v hotovosti při převzetí zboží v sídle prodávajícího, a to po obdržení potvrzení ze strany prodávajícího, že zboží je již připraveno na skladě k vyzvednutí

b. Bankovní převod = cenu za zboží hradí kupující po obdržení potvrzení objednávky, ne však dříve, než od prodávajícího obdrží vystavenou zálohovou fakturu obsahující všechny potřebné identifikátory k zadání platby za zboží (výše kupní ceny, číslo účtu, variabilní symbol). Na žádost kupujícího prodávající vystaví fakturu bez zbytečného odkladu po potvrzení objednávky. Tento způsob úhrady kupní ceny se považuje za zálohovou platbu na kupní cenu. Pokud nebude zálohová faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, není prodávající povinen zboží doručit v původně plánovaný termín dodání, ale až po zaplacení zálohové faktury.

c. Platební karty = cenu za zboží uhradí kupující prostřednictvím platebního systému Comgate (více informací na www.comgate.cz).

d) Odložená platba = přes platební bránu Comgate si můžete vybrat ze 3 společností poskytujících tuto službu

- PlatímPak - 30 dnů na zaplacení pro objednávky až do 25.000 Kč, schválení online do jedné minuty a bez dokladů, služba spolehlivé banky Raiffeisenbank a.s. (více informací na www.platimpak.cz

- Twisto - 30 dnů na zaplacení objednávky, s registrací Twisto účtu až 45 dnů, služba společnosti Twisto payments a.s. (více informací na www.twisto.cz

- Skip Pay - až 50 dnů na zaplacení objednávky, snadná registrace, služba spolehlivé banky ČSOB a.s. (více informací na www.skippay.cz)

e) Nákup na třetiny = přes platební bránu Comgate si můžete vybrat ze 2 společností poskytujících tuto službu

- Twisto - rozložení splátek do 3 měsíců bez navýšení, služba společnosti Twisto payments a.s. (více informací na www.twisto.cz)

- Skip Pay - první třetinu zaplaťte hned vaší platební kartou a zbývající třetiny zaplatíte za 30 a 60 dní (více informací na www.skippay.cz)

 

6.2.     V případě smlouvy, kdy kupní cena za zboží bude převyšovat částku 30.000,- Kč, nelze kupní cenu uhradit na dobírku. Platba v tomto případě probíhá způsobem vystavení zálohové faktury minimálně ve výši 50% celkové ceny zboží a po jejím řádném zaplacení bude zboží doručeno kupujícímu s tím, že doplatek ceny za zboží bude uhrazen nejpozději při dodání zboží.

6.3.     Je-li u zboží nabízeného v internetovém obchodě prodávajícího uvedena ilustrativní fotografie, nejsou vyobrazené doplňky, příslušenství či dekorace jeho součástí, není-li u písemného popisu zboží výslovně uvedeno jinak.

                                           

  1.     Práva z vadného plnění

 

7.1.     Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku a ve vztahu ke spotřebiteli pak především ust. § 2158 až 2174b občanského zákoníku.

7.2.     Ustanovení § 2158 a násl. občanského zákoníku se neuplatní tehdy, je-li kupujícím podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

7.3.     Pro případ že kupující, ať již v postavení spotřebitele či nikoli, zjistí, že v průběhu montáže zboží, že dodané zboží má vadu spočívající v chybějícím, rozbitém či jinak vadném dílu, který je možno nahradit za nový, tímto prodávající důrazně doporučuje kupujícímu, aby po tomto zjištění montáž přerušil a dále v ní nepokračoval, dokud nebude tato vada řádně uplatněna u prodávajícího a dokud nebude kupujícímu doručen nový díl bez vad. V opačném případě není prodávající povinen provést demontáž věci za účelem její opravy a ani nenese náklady spojené s demontáží věci ve smyslu ust. §  2170 odst. 2 občanského zákoníku a čl. 8.5.3. těchto VOP.

 

7.4.     Práva spotřebitele z vadného plnění

 

7.4.1.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-       odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

-       je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;

-       je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

-       je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

-       množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

-       je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

-       odpovídá jakosti nebo provedení vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

7.4.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

7.4.3.   Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu způsobil sám.

7.4.4.   Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

7.4.5.   Má-li zboží vadu, je kupující oprávněn požadovat její odstranění, a to buď:

           a. dodáním nové věci bez vad, nebo

         b. opravou věci,

ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to zda, může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

7.4.6.   Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.4.7.   Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

7.4.8.   Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

        a. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku;

        b. se vada projeví opakovaně;

        c. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

        d. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.4.9.   Kupující není oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li vada nevýznamná.

7.4.10.Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.4.11.Kupující je oprávněn vytknout vadu, která se u spotřebního zboží projeví v době 2 (slovy: dvou) let od převzetí zboží; projeví-li se vada v průběhu 1 (slovy: jednoho) roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci vylučuje.

7.4.12. V případě koupě použitého zboží může kupující vytknout vadu v době 1 (slovy: jednoho) roku od převzetí věci.

7.5.     Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady ve lhůtách uvedených v čl. 7.3.11. a 7.3.12. těchto VOP. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

7.6.     Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. 

7.7.     Kupující vystupující v pozici odlišné od spotřebitele je oprávněn prodávajícímu vytknout vadu ve lhůtách a za podmínek stanovených zákonem.

 

  1.     Uplatnění a vyřízení reklamace

 

8.1.     Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží, a to následujícím způsobem:

-       osobně na adrese sídla prodávajícího: Strojnická 398, Český Těšín Mosty, 73562

-       písemně (doporučeným dopisem) na adresu sídla prodávajícího: Strojnická 398, Český Těšín Mosty, 73562;

-       elektronicky na emailovou adresu reklamace@nabytek-aldo.czinfo@nabytek-aldo.cz;

8.2.     V oznámení o reklamaci zboží kupující uvede vždy své kontaktní údaje, číslo objednávky, číslo faktury nebo dodacího listu, dále výstižný popis zjištěných vad a jejich projevů (zjištěné vady je vždy nutno doložit fotografiemi poškozených částí)Dále kupující uvede svůj požadavek na způsob vyřízení reklamace a k reklamaci přiloží kopii dokladu o koupi zboží (fakturu).

8.3.     Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil již při oznámení vady (tj. v oznámení o reklamaci zboží), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady věci, která se ukáže být neodstranitelná.

8.4.     Pro účely posouzení reklamace či vady zboží může být vyžadováno předání/doručení reklamovaného zboží prodávajícímu, k čemuž by prodávající kupujícího vyzval. Kupující je povinen takové výzvě vyhovět, umožnit prodávajícímu odborné posouzení vady v jeho sídle a reklamované zboží prodávajícímu předat/doručit. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.

8.5.      Uplatnění reklamace spotřebitelem a její vyřízení

8.5.1.   Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady a informování spotřebitele o vyřízení reklamace činí 30 (slovy: třicet) dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne se spotřebitelem jinak. Je-li reklamace uplatněna elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího, běží uvedená lhůta od okamžiku potvrzení prodávajícího o doručení reklamace.

8.5.2.   Po marném uplynutí lhůty dle předchozího odstavce má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

8.5.3.   Prodávající převezme od spotřebitele věc k odstranění vady na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. Bude-li montáž věci provedena až poté, kdy se vada projevila, není prodávající povinen provést za účelem odstranění vady montáž ani nenese náklady s demontáží věci spojené.

8.5.4.   Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

8.5.5.   Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

  1.     Ochrana osobních údajů

 

9.1.     Zaškrtnutím souhlasu s VOP před odesláním objednávky potvrzuje kupující, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů uvedenými v tomto článku, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

9.2.     Prodávající je správcem osobních údajů kupujících podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

9.3.     Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

9.4.     Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní údaje, bankovní údaje). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu a pro účely ochrany svých majetkových práv.

9.5.     Prodávající pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů (tzv. zpracovatelů), zejména výrobce a dopravce. Zpracovatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a výrobce uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které zpracovatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. Pro účely přímého marketingu může prodávající využívat služeb zpracovatelů se sídlem mimo EU, tudíž může docházet k předávání vybraných osobních údajů do třetích zemí. Ve všech případech však takovéto předávání bude založeno na rozhodnutích o odpovídající ochraně nebo na vhodných zárukách. V současné chvíli jsou osobní údaje do třetí země předávány pouze společnosti The Rocket Science Group, LLC se sídlem v USA, provozující službu Mailchimp. Tato společnost je řádně evidovaná v programu EU-US Privacy Shield (www.privacyshield.gov) s platnou certifikací, tudíž předávání osobních údajů tomuto zpracovateli je obecně povoleno a je založeno na rozhodnutí o odpovídající ochraně ve smyslu čl. 45 nařízení GDPR

9.6.     Prodávající ukládá osobní údaje kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

9.7.     Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

9.8.     Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

9.9.     Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

9.10.Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout, bere však na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy dle těchto VOP a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit.

9.11.Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a listinné podobě.

9.12.Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

9.13.Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Kupující souhlasí s použitím zmíněné technologie.

9.14.Prodávající vynaloží maximální možné úsilí a přijme vhodná organizační a technická opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby nedošlo k narušení jejich důvěrnosti, integrity, dostupnosti nebo ztrátě.

9.15.Prodávající umožní nákup i bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

10.1.Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

10.2.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

10.3.Prodávající tímto současně v souladu s čl. 14 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, uvádí následující odkaz na platformu pro řešení sporů on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.4.Tyto VOP jsou platné a účinné od 6. 1. 2023.

 

V Českém Těšíně dne 6. 1. 2023

 

 

Nábytek ALDO, s.r.o.

zast. Alexandrou Barteckou

jednatelkou společnosti

VOP ke stažení

Předchozí znění Obchodních podmínek platných do 6.1. 2023